Úgy érzi, hogy sérültek a személyes jogai?

Ha Ön úgy érzi, hogy valamely személyes adatát felhatalmazás nélkül kezelték, vagy annak kezelése során nem megfelelően jártak el, abban az esetben keressen bizalommal az adatvédelmi incidens feltárása és tisztázása érdekében. Ehhez tudnia kell, hogy ki, mely szerv, szervezet vált adatkezelővé!
Fontos tudnia, hogy az adatkezeléssel kapcsolatosan adtak-e bármiféle tájékoztatást Önnek, illetve amennyiben fellelhető az érintett adatkezelő adatkezelésre vonatkozó tájékoztatóját be kell szerezni. Emellett tisztában kell lennie, amennyire lehetséges, a konkrét esemény körülményeivel, időpontjával, helyszínével, a jogsérelem, az adatvédelmi incidens mibenlétével!
A fenti alapinformációk ismeretében lehet értékelni az esetleges adatkezelés során elszenvedett sérelmet, illetve megtenni a szükséges jogi lépéseket. Keressen bizalommal, hogy mielőbb befejeződjön adatai felhatalmazás nélküli kezelése, fent említett dokumentumok beszerzésében is készséggel állok rendelkezésére!

Tájékoztató alapfogalmak:

Azonosított vagy azonosítható természetes személyre („érintett”) vonatkozó bármely információ; azonosítható az a természetes személy, aki közvetlen vagy közvetett módon, különösen valamely azonosító, például név, szám, helymeghatározó adat, online azonosító vagy a természetes személy testi, fiziológiai, genetikai, szellemi, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára vonatkozó egy vagy több tényező alapján azonosítható;
A személyes adatokon vagy adatállományokon automatizált vagy nem automatizált módon végzett bármely művelet vagy műveletek összessége, így a gyűjtés, rögzítés, rendszerezés, tagolás, tárolás, átalakítás vagy megváltoztatás, lekérdezés, betekintés, felhasználás, közlés továbbítás, terjesztés vagy egyéb módon történő hozzáférhetővé tétel útján, összehangolás vagy összekapcsolás, korlátozás, törlés, illetve megsemmisítés;
Az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely a személyes adatok kezelésének céljait és eszközeit önállóan vagy másokkal együtt meghatározza; ha az adatkezelés céljait és eszközeit az uniós vagy a tagállami jog határozza meg, az adatkezelőt vagy az adatkezelő kijelölésére vonatkozó különös szempontokat az uniós vagy a tagállami jog is meghatározhatja;
Az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely az adatkezelő nevében személyes adatokat kezel A szabályzásnak ki kell térnie a munkavállalókkal kapcsolatos adatkezelésre, az ügyféladatok kezelésére, beszállítók, megrendelők adatai kezelésére. Külön figyelmet kell fordítani számos körülményre, pl: rendelkezik-e a társaság honlappal, végez-e direkt marketing tevékenységet, van-e webáruháza, kamerás megfigyelő rendszerek működnek-e, átad-e a társaság bárki másnak adatot stb). Az egymással adatkezelő-adatfeldogozó viszonyba kerülő (személyes adatátadás történik bármilyen módon) gazdasági társaságok, egymás adatkezelési megfelelőségéért a szabályozás alapján egyetemlegesen felelnek.
 

Még nincsen Adatvédelmi szabályzata és adatkezelési tájékoztatója?

adatvédelem

Mielőbb pótolni szükséges, hiszen az Európai Parlament és a Tanács EU 2016/679 számú rendelete – a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról – a természetes személyek adatainak kezelésével összefüggésben valamennyi az Európai Unióban, így Magyarországon működő gazdálkodó szervezet számára előírja a rendeletnek való megfelelést a személyes adatok kezelése tekintetében.

Ügyvédi Irodám vállalja az Európai Uniós rendeletnek megfelelő Adatvédelmi Szabályozás (szabályzat és szükséges mellékletei) kialakítását, elkészítését, azzal, hogy a társaságok adatvédelmi szabályozása – természetesen figyelemmel az egyes cégek egyedi sajátosságaira – a jogszabályoknak megfelelő legyen.

Önnek is személyre szabott szabályzat készül!

GDPR – Ügyvéd

A megfelelő szabályozás kialakításához szükséges az adott gazdasági társaság adatvédelmi szempontú-jogi átvilágítása, működése, gazdasági tevékenysége, kapcsolatai megismerése adatkezelési vonatkozású feltérképezése.

 

A fentiek ismeretében készíthető el a szabályozás, valamennyi szükséges mellékletével, melyet a Társaság átültet a működésbe. Az adatvédelmi szabályozás elkészítésének ügyvédi munkadíja minden esetben egyedi felmérés és megtárgyalás alapján kerül kialakításra, figyelemmel az egyedi sajátosságokra és a munka mennyiségére.